مشاوره رایگان

غیر حضوری

ارسال عکس

ارسال عکس پروژه
از طریقاعلام قیمت

اعلام قیمت حدودی
توسط کارشناس از طریق
تلگرام بدون تنظیم برآورد
و پیشنهاد از روی عکس
ظرف مدت 2 روز کاری

پیگیری

پیگیری اعلام قیمت
توسط کارشناس بعد از
گذشت 48 ساعت


پایان


درخواست بازدید

تکمیل فرم


هماهنگی

هماهنگی زمان بازدید
با متقاضی، ظرف مدت
2 روز کاری
پس از تکمیل فرم

انجام بازدید

انجام بازدید
یا برگزاری جلسه حضوری


ارسال پشنهاد

ارسال پیشنهاد ریالی
و پروپوزال فنی
حداکثر تا 2 روز
کاری پس از بازدید

پایان


بالا