هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت و سه درص