تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربرد